Judo Vlaanderen VZW                                                                                                                                                          Intern Reglement 2020

 

INTERN REGLEMENT

ETHIEK EN GEDRAGSCODE 

 

ART. 1: Inleiding

 

Bij deze gedragscodes staat een gezond en veilig sportklimaat centraal.  Door het publiceren van dit hoofdstuk wil JV de judoclubs, alle vergunninghouders en tewerkgesteld personeel aansporen en aanmoedigen om het algemene engagement aan te gaan om het plezier, de gezondheid en veiligheid van de sporters en hun omgeving centraal te stellen en het correct ethisch handelen hoog in het vaandel te dragen. De 7 waarden van Judo Vlaanderen zien we hierin terug, m.n. Respect, Discipline, Sportiviteit, Veiligheid, Teamgeest, Moed en Levenslang Leren. Verder wensen we nooit onderscheid te maken op basis van geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.

 

Als deel van het Intern Reglement dient deze code door alle clubleden, judoka’s, trainers, bestuursleden, ouders en vrijwilligers gevolgd te worden. Verder denken we dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om deze gedragscodes kenbaar te maken in hun functie, alsook erop toe te zien dat judoka’s deze waarden in acht nemen. Zo hopen we dat elke judoka of judoliefhebber op elk moment plezier kan beleven op en naast de mat.

 

Graag zagen we deze waarden in de gedragscode van elke judoclub terug.

 

Judo Vlaanderen beklemtoont dat alle betrokken partijen zich te allen tijde dienen te houden aan de principes van goed gedrag en dat zij zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, waarbij zij een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het judogebeuren.

 

 

ART. 2: PREVENTIEF BELEID

 

1 .Uittreksel strafregister

 

Een ‘Uittreksel uit het strafregister’ (of het vroegere ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’) wordt gevraagd aan de professionele, aangestelde trainers door JV en tewerkgesteld personeel. Hoewel dit nog niet opgelegd wordt vanuit het BOIC, Sport Vlaanderen of Judo Vlaanderen, worden de clubs wel aangeraden deze maatregel toe te passen in hun club. Het getuigschrift is hierbij geen garantie dat de seksuele integriteit 100% gewaarborgd wordt en blijft maar het verkleint de kans op ongewenst gedrag. Het biedt ook meer zekerheid omtrent het verleden van de nieuwe trainer of vrijwilliger. 

 

2. Aanspreekpunt Integriteit

 

Binnen Judo Vlaanderen zetelt een ethische commissie die regelmatig samenkomt in het kader van ethische kwesties met sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. In deze ethische commissie zit een Aanspreekpunt Integriteit (API) dat steeds bereikbaar is via judo@ethischecommissie.com. De ethische commissie raadt elke club aan om intern eveneens een API aan te stellen (de club-API), met daarnaast een tweede verantwoordelijke zodat er intern overleg over problemen mogelijk is en iedereen een aanspreekpunt kan bereiken indien nodig. Het aanstellen van een club-API binnen uw club toont aan dat u als club een degelijk ethisch beleid belangrijk vindt. De contactgegevens van de club-API moeten kenbaar gemaakt worden aan de leden (vb. via de welkomstbrochure, de website, een poster, …). Onder het takenpakket van de club-API valt de aanspreekbaarheid bij problemen en de kennis van de verschillende mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Daarnaast heeft hij of zij ook als taak om bij een melding te luisteren en bijstand te verlenen. De club-API adviseert en stimuleert de club om preventieve maatregelen te nemen in het kader van het streven naar een gedegen ethisch beleid. Bij voorkeur heeft de club-API een pedagogische achtergrond en betreft het een aanspreekbaar, integer en onafhankelijk iemand. Aangezien dit een heel belangrijke functie betreft binnen een Judoclub, wordt het aanduiden en kenbaar maken van de club – API extra beloond in Jeugdjudofonds. We zijn ervan overtuigd dat dit de werking van een Judoclub enkel opwaardeert en dat de leden zich meer thuis zullen voelen als ze weten bij wie ze terecht kunnen als er een probleem zou zijn. Meer informatie omtrent de ethische commissie kan verkregen worden op de website van Judo Vlaanderen. 

 

3. Het Vlaggensysteem

 

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) heeft in samenwerking met Sensoa, Child Focus, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse Sportfederatie en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid een instrument ontwikkeld om bewust te leren omgaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het vlaggensysteem biedt een houvast voor sporters, trainers of coaches, clubbestuur of andere clubbegeleiders in het maken van gepaste inschattingen omtrent mogelijke risicosituaties. Aan de hand van zes criteria kan er een gedegen evaluatie gemaakt worden van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze evaluatie bepaalt of een bepaalde situatie beoordeeld wordt met een groene, gele, rode of zwarte vlag, waarbij elke kleur een specifieke reactie en consequentie vereist. Het Vlaggensysteem vormt een rationele en consequente tool om te overleggen over potentieel grensoverschrijdend gedrag, waarbij er ook duidelijke richtlijnen worden meegegeven over de manier van reageren op dit gedrag. De ethische commissie raadt daarom ook elke club aan om het Vlaggensysteem toe te passen binnen de club. Meer informatie en bruikbare instrumenten zijn te vinden op de website van ICES.

 

4. Info op de website

 

Via de website biedt Judo Vlaanderen een overzicht van verschillende contactpersonen en diensten die ondersteunend kunnen optreden bij problemen en moeilijkheden binnen de club of elders binnen het kader van Judo Vlaanderen. Deze diensten kunnen sporters, trainers, bestuurders en vrijwilligers bijstaan en zullen naar hun vermogen luisteren, informeren en ondersteunen. Voor kinderen betreft het onder meer de contactgegevens van Awel en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Voor volwassenen gaat het bijvoorbeeld om de contactgegevens van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Ook de gegevens van ICES, 1712, Sensoa en Child Focus kunnen worden er teruggevonden. Deze kanalen moeten kenbaar gemaakt worden aan de leden. 

 

5. Seksuele en psychologische integriteit: tips

 

Judo is een contactsport. Het is dan ook noodzakelijk om extra aandacht te vestigen op de seksuele integriteit van de judoka. Het is van belang dat de judoka zich te allen tijde veilig voelt, in welke omgeving dan ook. De judoka mag niet in zijn of haar waardigheid worden aangetast. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de wensen en de gewoonten van elke individuele judoka. De volgende aandachtspunten leiden tot een grotere mate aan bescherming van de seksuele integriteit:


  • De begeleiders en medesporters staan mee in voor en dragen bij tot de veiligheid van de judoka.
  • De begeleiders hebben de plicht om de judoka’s te beschermen tegen schade als gevolg van seksuele intimidatie of misbruik.
  • De begeleiders en medesporters onthouden zich ervan de judoka te benaderen op een manier waarop de judoka in zijn/haar waardigheid wordt aangetast.
  • De begeleider dringt niet verder binnen in het privéleven van de judoka dan noodzakelijk is voor de sportbeoefening en het gemeenschappelijk bepaalde sportdoel.
  • De begeleiders en medesporters onthouden zich van elke vorm van seksueel misbruik of seksuele intimidatie tegenover de judoka.
  • Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en jeugdige sporters tot 16 jaar worden niet toegelaten en zullen worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleiders en medesporters mogen de judoka niet op zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of de begeleider of medesporter deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren.
  • De begeleiders en medesporters moeten rekening houden met wat de judoka als seksueel intimiderend kan ervaren. Seksueel getinte verbale opmerkingen, kussen bij begroeting of afscheid, je tegen de sporter drukken of andere aanrakingen kunnen als ongewenst ervaren worden.
  • Gezien de judosport een contactsport is, zijn functionele aanrakingen noodzakelijk en derhalve ook toegestaan. Het betreft in dit geval enkel het strikt noodzakelijk en functioneel lichamelijk contact dat nooit in een seksuele zin geïnterpreteerd kan worden.
  • De begeleiders en medesporters onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten ten aanzien van de judoka.
  • De begeleiders en medesporters zullen tijdens de trainingen, wedstrijden en stages met respect omgaan met de judoka, waarbij ook expliciete aandacht uitgaat naar de manier van omgaan in verschillende ruimtes. Je betreedt niet zonder aankondiging en noodzaak de kleedkamer of de slaapkamer van de judoka.

 

 

ART. 3: GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS

 

1. Respect & Discipline

 

  • De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
  • De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
  • De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
  • Sporters zijn verplicht om gepaste judo- of sportkledij te dragen conform de geldende reglementeringen.
  • Besteed aandacht aan lichamelijke hygiëne (vb. nagels kortknippen) en draag steeds propere judokledij.
  • Het gebruik van gsm, smartphone en tablet is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden, met uitzondering van situaties waarin het toestel gebruikt wordt in functie van de les of na toestemming van de trainer, bijvoorbeeld in het kader van videoanalyse of noodgeval.
  • De training begint stipt, kom op tijd. Bereid je dus voor en maak je tijdig klaar. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.
  • Licht de trainer op voorhand in wanneer je niet (tijdig) op de training/les aanwezig kan zijn.
  • Heb respect voor het materiaal dat je gebruikt op de club of van JV, alsook voor de infrastructuur en de accommodatie zelf. Laat geen rommel of vuil achter.
  • Kamp volgens de afgesproken IJF- en dus JV-regels en code.

 

 

2. Sportiviteit

 

  • Behandel jouw tegenstander zoals jij behandeld wilt worden. Heb respect voor je tegenstanders en medesporters, vrijwilligers, trainers, scheidsrechters en clubbestuur.
  • Wees sportief naar de ander, ook al toont deze zelf onsportief gedrag. Respect is de basisfilosofie van het judo. Toon dit dan ook t.o.v. iedereen die betrokkenen is bij het judogebeuren
  • Wees als sporter ook via sociale media een goed voorbeeld voor jongere/andere sporters. Ook online, via sociale media of sms, staan sportiviteit en respect centraal. Beleefd en vriendelijk zijn loont altijd.

 

 

3. Veiligheid

 

  • Een training verloopt altijd onder supervisie van een gediplomeerd trainer. Uitzonderingen zijn toegestaan wanneer de sporter +18 jaar is en wanneer dit vooraf opgenomen is in het Intern Reglement van de club.
  • Gebruik de aangeleerde judotechnieken enkel in de club en nooit daarbuiten.
  • Draag geen potentieel kwetsend materiaal (horloges, juwelen, …) tijdens de trainingssessies of competities.
  • Indien zij nog niet in judo - of sportoutfit zijn, dienen sporters zich verplicht om te kleden in de daarvoor voorziene ruimte/kleedkamer.
  • Indien je medicatie neemt ben je verplicht de trainer(s) en/of het clubbestuur hiervan op de hoogte te brengen. Wees je hierbij bewust van doping en hou er rekening mee dat bepaalde medicijnen als doping worden aanzien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je apotheker of arts. Raadpleeg ook regelmatig dopinglijn.be. Indien de gebruikte medicatie op de dopinglijst voorkomt, moet de competitiesporter een ‘attest van medische noodzaak’ bij zich hebben op elke training en wedstrijd. Voor een minderjarige recreant is een doktersattest voldoende.
  • Kamp of train niet wanneer je onvoldoende fit bent of tegen het advies van een behandelende arts in. Meld blessures tevens aan je trainer en verzorg je blessure goed. Volg de adviezen van de arts of kinesist hieromtrent op.
  • Alles wat je online zet, zal voor altijd terug te vinden zijn. Denk na vooraleer je iets post. Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.

 

 

4. Teamgeest

 

  • Communiceer steeds op transparante wijze met alle belanghebbenden zodanig dat we de beste opvolging voor jou als judoka kunnen garanderen.
  • Wees als sporter regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees betrokken bij je club.
  • Wees fier dat je deel uitmaakt van een selectie en gedraag je hiernaar. Blijf met beide voeten op de grond en respecteer alle anderen die er zijn.
  • Creëer een goede samenwerking met de pers en media. Als judoka kan dit jouw prestaties extra in de verf zetten. Ook als het resultaat wat minder is, blijf je correct.

 

5. Moed

 

  • Bij ongepast gedrag, zoals pesten, schelden, beledigen, grof taalgebruik, stelen, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag durven sporters dit voorleggen bij de daarvoor voorziene instantie.
  • Ga niet in discussie met een medesporter, trainer of ouder op sociale media. Spreek de andere partij rechtstreeks en met respect aan.
  • Uit geen kritiek (via sociale media), bespreek dit met de trainers en/of Technisch Directeur Topsport in een overleg.

 

6. Levenslang Leren

 

  • Als judoka steeds blijven leren hoe we beter kunnen worden door graadsverhoging of door een uitvoering van een Techniek te optimaliseren. Voor iedereen is levenslang leren anders.

 

ART. 4: GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS 

 

 

  • Respect en discipline. De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter erover (bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden. De sportbegeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.Leer je judoka’s de spelregels, reglementen en gedragsregels. Wijs hen erop dat deze voor iedereen gelden.
  • Wees reeds voor het begin van de training aanwezig op de locatie.
  • Op stage of tijdens internationale events gelden dezelfde regels als hiervoor gesteld. Trainers zijn het uithangbord van Judo Vlaanderen en het Belgisch team.
  • Trainers onthouden zich van alcohol misbruik en gebruik van illegale middelen, alsook zien ze erop toe dat hun sporters dit ook doen.
  • Ga tijdens trainingen/stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt of verblijft, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • Trainers streven hoge normen na betreffende hun eigen gedrag en voorkomen. Toon in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag.
  • Tijdens de trainingen of wedstrijden dragen de trainers aangepaste (sport)kledij, alsook op officiële events georganiseerd door JV, EJU en IJF.
  • Het gebruik van gsm, smartphone of tablet tijdens de trainingen en wedstrijden is verboden, tenzij voordien met de sporter is afgesproken en wanneer het gebruik ervan te rechtvaardigen is vanuit sporttechnische doeleinden, zoals dit bijvoorbeeld in het kader van videoanalyse het geval is, of in geval van nood.
  • Trainers hebben een voorbeeldfunctie en een grote verantwoordelijkheid. Wees je hiervan bewust en let op wat je bijbrengt of aanleert aan de sporters.
  • Beoordeel sporters, andere trainers of scheidsrechters niet via sociale media. Bespreek opmerkingen en evaluaties steeds persoonlijk. 
  • Blijf steeds beleefd en vriendelijk, ook via sociale media.
  • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen alcohol en rookt hij/zij niet.

 

1. Sportiviteit

 

  • Als trainer ben je zowel verantwoordelijk voor het aanleren van de sport als voor het gedrag van de judoka tijdens de training/wedstrijd. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid op als trainer.
  • Respecteer steeds de beslissingen van scheidsrechters, wedstrijdverantwoordelijken en juryleden en breng dit eveneens over op alle sporters. Indien je deze betwist, gebeurt dit met het nodige respect en op een beschaafde en professionele manier. 
  • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.


  • Sportiviteit, respect en fair play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.


2. Veiligheid

 

  • De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De sportbegeleider is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan
  • De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
  • Volgen van judoka door het online registratiesysteem in samenwerking met de Sportcommissie (interdisciplinair team) is heel belangrijk voor een optimale ondersteuning van de judoka.
  • Trainers moeten de trainingen zo veel mogelijk trachten te organiseren dat de judokampen gebeuren tussen gelijkwaardige sporters, dit zowel op vlak van niveau als op vlak van mogelijkheden, gewicht en leeftijd van de sporter. De lessen zijn eveneens aan dit niveau aangepast, waarbij trainers kiezen voor activiteiten die geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van de individuele sporter. Houd rekening met de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind, dit zowel fysiek als mentaal. In specifieke gevallen kan het nuttig zijn ook met zwaardere/lichtere partners te werken in functie van een welbepaald doel.
  • Wees als trainer concreet en duidelijk in je communicatie. Judoka’s zijn heel vatbaar voor advies. Let erop dat je als trainer positief communiceert, ook nonverbaal. Vermijd onbeleefd taalgebruik, schreeuw niet op sporters en maak hen niet belachelijk wanneer ze fouten maken of een wedstrijd verliezen. Kinderen sporten voornamelijk omdat ze plezier ondervinden en/of omdat ze dingen bijleren. Winnen is hiervan een onderdeel, maar verliezen ook. Wees je hiervan bewust als trainer.
  • Trainers moeten pedagogisch correct handelen bij elk kind of elke jongere onder hun begeleiding, kortom bij elke judoka van elke leeftijd. Hierbij staan zin voor verantwoordelijkheid en zorg centraal. Hieronder valt onder meer het ontvankelijk zijn voor emotionele signalen van de sporter en het op een didactisch verantwoorde manier training geven.
  • Ten minste één trainer, tijdens gelijk welke georganiseerde trainingssessie of les, wordt verwacht over een EHBO-kwalificatie te beschikken zodat er in geval van nood gepaste hulp kan worden geboden, inclusief kunnen bedienen van AEDtoestellen. Regelmatige opfrissing van deze kennis is gewenst.
  • Wijs je judoka’s op het belang van veiligheid en creëer zelf veilige trainings- en wedstrijdomstandigheden. De veiligheid en gezondheid van de judoka’s primeren op de sportieve prestaties en de prestatie-ontwikkeling.
  • Coaches en trainers dienen er zich van te verzekeren dat de sporters fit zijn om te trainen en dienen de herstelperiodes na blessure te respecteren. Het advies van de (sport)arts of kinesist wordt gevolgd voor eventuele aangepaste trainingen.
  • Hou rekening met de leefwereld van de sporters (vb. examenperiodes, …).
  • De verantwoordelijkheid van de trainers begint bij de aanvang van de les/training en duurt tot en met het einde van de training. Trainers trachten in de mate van het mogelijke de ouders van de sporters te (her)kennen, zodat zij erop kunnen toezien dat minderjarige sporters nooit het trainingscomplex verlaten zonder een begeleidende volwassene. De trainer blijft verantwoordelijk voor de minderjarige judoka totdat deze terug overgelaten wordt aan de zorg van de ouder(s)/voogd. Een schriftelijke toestemming van de ouder/voogd kan hierop een uitzondering vormen. 
  • Bescherm de sporter tegen de negatieve effecten die de sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
  • Een positieve sportsfeer staat centraal in de sportbeoefening. Elke judoka heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Maak de judoka hiervan bewust. Complimenteer de judoka wanneer hij/zij een goede oefening doet of grote inspanningen heeft geleverd. Hierbij moeten coaches vermijden dat zij een te hoge verwachting en druk opleggen aan de sporters. Zorg er tevens voor dat ook de ouders de juiste verwachtingen creëren.
  • Het wordt ten zeerste afgeraden dat trainers één enkele sporter een lift naar huis geven, tenzij een andere sporter of volwassene aanwezig is of met expliciete toestemming van de ouders.
  • Het wordt, zeker voor minderjarigen, ten zeerste afgeraden dat er getraind wordt in een één-op-één-situatie. Mits specifieke afspraken met Technisch Directeur Topsport kan van deze regel afgeweken worden in het belang van de ontwikkeling van de (top)judoka.
  • Onthoud je ervan de sporters te benaderen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van sportbeoefening.
  • Onthoud je van elke vorm van misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. De fysieke en mentale integriteit van de sporter moet steeds en in alle situaties gegarandeerd worden.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige, niet volwassen sporter, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Raak de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals het geval kan zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • Onthoud je van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiekanaal dan ook.
  • Eén-op-één-communicatie met minderjarige judoka’s wordt ten zeerste afgeraden. Betrek steeds ouders of een andere derde partij bij communicatie met minderjarige judoka’s. Onthoud je van persoonlijk getinte opmerkingen of opmerkingen die mogelijkerwijze als intimiderend kunnen aanvoelen.
  • Alles wat je online zet, zal voor altijd terug te vinden zijn. Denk na vooraleer je iets post.

 

 

3. Teamgeest

 

  • Trainers zijn fier om te mogen samenwerken met het hele nationale team en dit als een hecht en effectief team. Indien je afgevaardigd wordt voor het Belgisch team wordt er een uiterst professionele werkhouding verwacht in lijn met de visie van JV.
  • Duidelijke en tijdige communicatie over de diverse programma’s vergemakkelijkt de organisatie en vermijdt onnodige stress.
  • Verduidelijk van bij het begin aan de sporters wat precies van hen verwacht wordt en wat de sporters van de trainers mogen verwachten. Hiermee wordt bedoeld dat afspraken, routines en gedragscodes met de sporter worden besproken. 
  • Wees verantwoordelijk voor een vlotte samenwerking en communicatie met de ouders, andere trainers, bestuursleden en derden.
  • Trainers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de organisatie. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel publiceer je beter niets online. Vraag steeds toestemming om foto’s of filmpjes online te zetten.
  • Maak altijd duidelijk of je uit eigen naam communiceert dan wel uit naam van de club of vereniging.
  • De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.

 

4. Moed

 

  • Trainers stimuleren ook de sporters om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties op te nemen.
  • De trainer heeft de plicht – voor zover mogelijk – de sporter te beschermen tegen misbruik en seksuele intimidatie.
  • Zie actief toe dat deze regels worden nagestreefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de trainer gedrag vaststelt dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij daartoe noodzakelijke acties ondernemen.
  • Ga niet in discussie met een medesporter, trainer of ouder op sociale media. Spreek de andere partij rechtstreeks en met respect aan.
  • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
  • De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur. De sportbegeleider mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

5.Levenslang Leren

 

  • Daarnaast werken ze geregeld hun eigen niveau bij als trainer bij.
  • Trainers gebruiken in hun trainingen zowel sporttechnische elementen als spelvormen, oefenvormen en kampvormen.
  • School je regelmatig bij rond gezondheid, veiligheid en welbevinden binnen hun discipline zodanig dat je een ‘state of the art’ kennis van judo hebt op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak.
  • Trainers zijn steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen van JV- en IJF-regels, alsook de regelgeving van doping en communiceren deze ook aan hun judoka’s.
  • Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over de sport te delen. 

 

 

 

ART. 5 GEDRAGSCODE VOOR OUDERS 

 

1. Respect en discipline

 

  • Ouders zien erop toe dat hun kind op een gepaste en sportieve wijze gekleed is voor de training, geen sieraden draagt en dat de persoonlijke hygiëne van hun kind zoals kort knippen van de nagels regelmatig gebeurt.
  • Ouders zien erop toe dat hun kinderen geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de training.
  • Ouders zijn mee verantwoordelijk om hun kind tijdig op de training te brengen en tijdig op te halen na de training.
  • Ouders staan in voor het tijdig betalen van lidgelden en eventueel bijkomende kosten alsook de communicatie naar het clubbestuur en/of JV van alle wijzigingen in contactgegevens.
  • Als ouder ben je mee verantwoordelijk voor de persoonlijke hygiëne van je kind.
  • Zie erop toe dat je kind de aangeleerde judotechnieken enkel in de club gebruikt en nooit daarbuiten.
  • Ouders van nieuwe sporters stellen zich voor aan de verantwoordelijke trainer. Dit zorgt er ook voor dat kinderen de club enkel kunnen verlaten met iemand die de trainer (her)kent.

 

  • Wees ervan bewust dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers en trainingspartners. Toon respect voor deze mensen die zich vaak op vrijwillige basis inzetten voor je kind.

 

  • Uw kind hoge normen voorhouden als het gaat om waarden en moral om uw kind te helpen zijn potentieel te maximaliseren.

 

 

2. Sportiviteit


 

  • Accepteer en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters en juryleden.
  • Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal t.o.v. scheidrechters, officials en juryleden.
  • Leer je kind de regels van de sport en van fair play en moedig hem/haar aan deze regels te volgen.
  • Ouders mogen een jurylid nooit verbaal of fysiek bedreigen en trekken de integriteit van de juryleden of scheidsrechters niet in twijfel.
  • Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal t.o.v. tegenstanders en/of hun ouders. Supporteren doe je voor iemand, nooit tegen iemand.
  • Ouders moedigen de sportiviteit van hun kind aan. Ze kijken erop toe dat hun kind de regels volgt en de gedane engagementen nakomt. Ook zien zij erop toe dat hun kind respect toont voor de medesporters, trainers, juryleden/scheidsrechters en anderen.

 

3. Veiligheid

 

Kinderen sporten voor hun plezier. Dring jouw wensen niet op aan jouw kind. 

  • Supporter positief. Moedig je kind aan, applaudisseer en wees enthousiast, ook als het minder gaat.
  • Ouders mogen, in het kader van gezondheids- en veiligheidsredenen, op geen enkel moment de trainings- of wedstrijdmat betreden, tenzij hiervoor toestemming gekregen te hebben van de trainer.
  • Bij stages of aanbieden van logementen dienen ouders op voorhand afspraken rond gezondheid, veiligheid en overtuiging te maken met de clubverantwoordelijke en/of verantwoordelijken van JV.
  • Ouders stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind en kijken er mee op toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de trainingen of wedstrijden.
  • Ouders staan mee in om trainers en/of clubbestuur op de hoogte te brengen van medische gegevens van hun kind. Hieronder vallen onder meer blessures en medicatiegebruik. Ouders denken er mee aan dat hun kind het ‘Attest voor medische noodzaak’ bij zich hebben indien van toepassing.
  • Kinderen houden ervan dat hun ouders interesse tonen voor hun bezigheden. Daarom wordt het aanbevolen om als ouder zoveel mogelijk competitie- of toonmomenten bij te wonen.
  • Geef jouw kind de kans om op jonge leeftijd zich breed te ontwikkelen.
  • Wees geduldig en vergelijk de prestaties van uw kind niet met die van leeftijdsgenoten. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende snelheden. Houd focus op de individuele progressie van uw kind.
  • Help uw kind om te genieten van de uitdagingen van fysieke training en plezier te hebben.
  • Probeer jouw kind gevarieerde voeding aan te bieden en moedig afwisseling aan om zo alle nodige nutriënten binnen te krijgen.
  • Uw kind steeds meer betrekken bij het nemen van beslissingen naarmate het ouder wordt, om het besef van eigen rechten, onafhankelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid te bevorderen.
  • Zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
  • Let op veranderingen in het gedrag of interesses van uw kind die optreden als gevolg van negatieve sportervaringen.

 

4. Teamgeest

 

  • Laat het coachen over aan de coach of trainer. Heb respect voor hun mening en beslissingen op gebied van wedstrijd en training. Communiceer altijd respectvol met de coach. Een goed gesprek werkt altijd.
  • Wees betrokken bij de activiteiten van je club. Toon interesse in hetgeen jouw kind doet tijdens de wedstrijden en trainingen en wees respectvol naar hetgeen jouw club voor jouw kind doet.
  • Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal t.o.v. de trainer of coach.
  • Breng tijd door in de club van uw kind en praat met anderen die betrokken zijn om meert e weten te komen over de clubcultuur en omgeving.

 

5. Moed

 

  • Ouders worden aangeraden zich tot de verantwoordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen maken over een onderwerp rond coaching of ontwikkeling en dit wordt aangeraden om de trainer of verantwoordelijke hiervoor persoonlijk aan te spreken en discussies met een trainer niet te voeren op sociale media of via sms of chat.
  • Begrijp dat het moedig is om in te grijpen als uw kind pijn heeft bij het trainen of zich niet goed voelt bij bepaalde zaken. Moedig uw kind aan om te luisteren naar zijn of haar lichaam.
  • Moedig uw kind aan om te praten over alles wat het ziet of meemaakt waardoor het zich onveilig voelt.

 

6. Levenslang Leren

 

  • Zorg ervoor dat uw kind training krijgt van een voldoende gekwalificeerde trainer. Een trainer dient in staat te zin om basis van de persoonlijke ontwikkeling en technische vaardigheid van jouw kind training teg even.

 

 

ART. 6 GEDRAGSCODE VOOR CLUBBESTUUR  

 

1. Respect en discipline

 

  • Als bestuurder ben je verantwoordelijk om ook sporters die niet aan competitie doen op te vangen in jouw sportclub.
  • Wees je ervan bewust dat je als bestuurder een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor de goede werking van de club.
  • Bestuursleden zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de organisatie. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel publiceer je beter niets online. Vraag steeds toestemming om foto’s of filmpjes online te zetten.
  • Ga niet in discussie met een sporter, trainer of ouder op sociale media. Spreek de andere partij rechtstreeks en met respect aan.

 

 

2. Sportiviteit


 

  • Laat respect, fair play en sportiviteit de belangrijkste waarden zijn in je club.
  • Beoordeel sporters, trainers of scheidsrechters niet via sociale media. Bespreek opmerkingen en evaluaties steeds persoonlijk.
  • Blijf steeds beleefd en vriendelijk, ook via sociale media.

 

3. Veiligheid

 

  • Zorg ervoor dat iedereen zich welkom en thuis voelt in je club of vereniging. Creëer hierbij gelijke mogelijkheden voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheden, geslacht, leeftijd of handicap.
  • Pesten is verboden. Het clubbestuur besteedt aandacht aan het opsporen, opvolgen en de nazorg bij pesten. 
  • Duid binnen de club iemand aan die fungeert als aanspreekpunt integriteit bij problemen of het niet naleven van de gedragscode. Laat deze persoon voldoende ondersteunen indien gewenst.
  • Zorg ervoor dat judoka’s, ouders en anderen weten waar ze klachten kunnen melden indien deze zich zouden voordoen. Informeer iedereen hierover.
  • én-op-één-communicatie met minderjarige judoka’s wordt ten zeerste afgeraden. Betrek steeds ouders of een andere derde partij bij communicatie met minderjarige judoka’s. Onthoud je van persoonlijk getinte opmerkingen of opmerkingen die mogelijkerwijze als intimiderend kunnen aanvoelen.
  • De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
  • De clubbestuurder geeft geen (im)materiële voordelen of vergoedingen met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer.
  • Steeds een correcte belangenafweging maken.

 

4. Teamgeest

 

  • Probeer leden te betrekken in het beleid van de club. Dit kan onder meer via de oprichting van een ledencomité, oudercomité of jeugdcommissie.
  • Apprecieer de inzet van alle vrijwilligers en begin hier reeds vroeg mee, niet wanneer er opvolging vereist is. Zorg voor een goede overgang zodanig dat het werk verdeeld wordt over verschillende mensen.
  • informatie die je verkrijgt als club niet misbruiken voor persoonlijke of politieke doeleinden, noch opportuniteiten bij het toekennen van opdrachten/diensten niet gebruiken voor persoonlijke belangen of belangen van aanverwante personen, bedrijven, organisaties.
  • Alles wat je online zet, zal voor altijd terug te vinden zijn. Denk na vooraleer je iets post.
  • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
  • De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging.

 

5. Moed

 

  • De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en anderen.
  • De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de club – of federatie – API. De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

 

6. Levenslang Leren

 

  • Zorg ervoor dat er controle is op de kwaliteit van de trainers die de training verzorgen binnen je club.
  • Voorzie voldoende kansen voor jonge trainers, geïnteresseerden om actief steentje bij te dragen. Laat ze al meewerken en bijdragen onder toezicht.
  • Wees op de hoogte van de geldende richtlijnen voor gezond en ethisch sporten binnen JV en pas deze toe in de club.
  • Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over de sport te delen.
  • Zorg ervoor dat de gedragscode verdeeld wordt onder de clubleden en vrijwilligers. JV heeft hiervoor materiaal om dit op een leuke en educatieve manier aan te brengen. Eventueel kan er gevraagd worden dat deze wordt ondertekend door de trainers, ouders, sporters of andere vrijwilligers.

 

 

 

ART. 7 GEDRAGSCODE VOOR TOESCHOUWERS  


1. Respect en discipline

 

  • Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren naar scheidsrechter of jury toe.
  • Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren naar sporters. Supporteren doe je voor iemand, nooit tegen iemand.
  • Draag zorg voor het materiaal van de inrichtende club en hun sportaccommodatie (dojo, kleedkamers, …). Laat geen rommel of vuil achter.

 

2. Sportiviteit

 

  • Laat respect, sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn die je nastreeft naast het wedstrijdveld..
  • Wees sportief en respecteer de tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd mogelijk zijn.
  • Respecteer steeds de beslissingen van de trainer of coach.
  • Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechters en juryleden.

 

3. Veiligheid

 

Supporter positief door de sporters aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook wanneer het minder gaat. 

 

 

4. Teamgeest

 

  • Laat het coachen over aan de trainer of coach.

 

5. Moed

 

  • Durf ook toegeven wanneer jouw geliefde judoka of club zich niet sportief gedraagt.
  • Als je verkeerd was en een foute commentaar hebt geroepen, wees waardig en geef jouw fout toe. Bied jouw verontschuldigen aan bij de benadeelde partij.

 

6. Levenslang Leren


  • Probeer steeds op de hoogte te zijn van de reglementering.   


ART. 8 GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS JUDO VLAANDEREN

 

Dit zijn alle commissieleden, officials, trainers en andere judoliefhebbers die een tijdelijke en specifieke opdracht gekregen hebben binnen Judo Vlaanderen.

 

1. Respect en discipline

 

  • Aangestelde vrijwilligers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de federatie. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel publiceer je beter niets online.
   Vraag steeds toestemming om foto’s of filmpjes online te zetten. 
  • Wees fier dat je deel uitmaakt van een team aangesteld door Judo Vlaanderen en gedraag je hiernaar. Blijf met beide voeten op de grond en respecteer je collega’s.
  • Heb respect voor het materiaal dat je gebruikt en ter beschikking krijgt van JV, alsook voor de infrastructuur en accommodatie zelf. Laat geen rommel of vuil achter.
  • Wees je ervan bewust dat je als vrijwilliger van JV een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor de goede werking van de federatie.
  • Engagement aangaan t.o.v. de organisatie en dit tot het laatste moment.
  • De hoogste graad van onpartijdigheid, integriteit en objectiviteit ten opzichte van alle actoren binnen JV na te leven.
  • Respecteer het intern reglement en de specifieke regelgeving over jouw specifieke opdracht als vrijwilliger.
  • Laat respect, transparantie en positieve alsook constructieve ingesteldheid belangrijke waarden zijn in jouw commissie en/of werkgroep. 

 

2. Sportiviteit

 

  • Respecteer steeds de beslissingen van de organisatie en breng dit eveneens over op alle belanghebbenden. Indien je deze betwist, gebeurt dit met het nodige respect, via het aanspreken van de juiste personen of instanties en op een beschaafde en professionele manier.
  • Gedraag je steeds respectvol en stel je open voor meningen van anderen.
  • Ga niet in discussie met of beoordeel geen judoka, trainer of andere personen op sociale media. Spreek de andere partij rechtstreeks en met respect aan. Blijf steeds beleefd en vriendelijk, ook via sociale media.
  • Beseffen wat wel en niet gecommuniceerd mag worden alsook de timing ervan. De communicatie gebeurt vanuit een centraal vooraf afgesproken kanaal/persoon.

 

3. Veiligheid

 

  • Steeds de nodige discretie inzake specifieke evoluties hanteren.
  • Alles wat je online zet, zal voor altijd terug te vinden zijn. Denk na en bespreek eerst intern vooraleer je iets post.
  • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
  • Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over de sport te delen.

 

4. Teamgeest

 

  • Zorg ervoor dat iedereen zich welkom en thuis voelt in jouw commissie en/of werkgroep. Creëer hierbij gelijke mogelijkheden voor iedereen ongeacht hun vaardigheden, geslacht, leeftijd of handicap. 
  • Gedraag je steeds respectvol en stel je open om constructief te werken.
  • Laat respect, transparantie en positieve alsook constructieve ingesteldheid belangrijke waarden zijn in jouw commissie en/of werkgroep. 
  • Als aangestelde vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor een specifiek deel van de werking van de federatie. Hanteer de nodige communicatie tussen alle actoren om de goede werking te kunnen garanderen. Teamgeest primeert.
  • Voldoende toetsing van alle betrokken partijen is vereist alvorens een advies voor te leggen voor het BO. Samenwerking met alle commissies en actoren is vereist.
  • Maak altijd duidelijk of je uit eigen naam communiceert dan wel uit naam van de club of vanuit jouw functie in Judo Vlaanderen.
  • Informatie die je verkrijgt als vrijwilliger niet misbruiken voor persoonlijke of politieke doeleinden, noch opportuniteiten bij het toekennen van opdrachten/diensten niet gebruiken voor persoonlijke belangen of belangen van aanverwante personen, bedrijven, organisaties.
  • Een goede communicatie naar alle betrokkenen is aangewezen. Overleg met de betreffende commissie of verantwoordelijken is vereist vooraleer sommige beslissingen te nemen. Samenwerken met JV-collega’s waardoor iedereen op dezelfde golflengte zit.
  • Zorg ervoor dat je voldoende aanwezig bent om continuïteit te garanderen, zeker op events waar je door jouw functie verondersteld wordt aanwezig te zijn.

 

5. Moed


  • Apprecieer de inzet van alle andere vrijwilligers en probeer iedereen correct te behandelen, ook wanneer er fouten zijn opgetreden. Er zijn manieren om dit duidelijk te maken. Kom naar buiten als 1 team.
  • Durf regels en afspraken, alsook ingebakken gewoontes in vraag te stellen en aan te kaarten bij de juiste personen of instanties. Een evaluatie op regelmatige basis is nodig om de goede werking van JV te garanderen alsook mee te evolueren.
  • Durf een stap opzij zetten als de drive niet meer voldoende is om deze functie te blijven uitvoeren.

 

 

6. Levenslang Leren

 

  • Zorg er steeds voor dat je op de hoogte bent van de laatste evoluties binnen jouw expertise domein.
  • Uzelf steeds in vraag stellen en zelfkritisch zijn is aangewezen om steeds bij te leren en bepaalde zaken te veranderen om zo te evolueren.

 

 

 

 

ART. 9 GEDRAGSCODE BESTUURSORGAAN, FREELANCERS EN PERSONEELSLEDEN JV

 

De kernwaarden van bestuursleden, freelancers en personeelsleden zijn steeds:

 

  • De hoogste graad van onpartijdigheid, integriteit en objectiviteit in al hun functies als bestuurslid, freelancer of personeelslid alsook ten opzichte van de andere collega’s, medewerkers, vrijwilligers en derden binnen JV.

Verantwoordelijkheid voor het beleid van JV alsook waarde creëren voor de leden en belanghebbenden.

  • Goede samenwerking tussen BO-leden, directieleden en alle andere actoren van de organisatie.

 

 

1. Respect en discipline

 

  • Op een gepaste manier reageren op klachten door de interne en algemene reglementering na te leven en er dus voor zorgend dat het bestuur en zijn medewerkers zijn macht/rol/functie niet te buiten treedt.
  • Iedereen verzekert zich ervan zijn/haar taken, rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen en vertrouwd te zijn met de functie en de rol van de organisatie alsook alle relevante interne en externe regelgevingen.

 

2. Sportiviteit

 

  • Gekregen informatie niet misbruiken voor persoonlijke of politieke doeleinden, noch opportuniteiten bij het toekennen van opdrachten/diensten niet gebruiken voor persoonlijke belangen of belangen van aanverwante personen, bedrijven, organisaties.

 

3. Veiligheid

 

  • Cadeaus met een waarde hoger dan 50 euro mogen niet worden aanvaard om belangenvermenging te vermijden.
  • Laat respect, transparantie, een positieve alsook een constructieve ingesteldheid belangrijke waarden zijn in jouw engagement


4. Teamgeest

 

  • Zich ten volle engageren in collectief beraad, hierbij rekening houdend met alle relevante factoren, inclusief advies/begeleiding die beschikbaar is.
  • Regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen, zowel als op evenementen waarop men geacht wordt aanwezig te zijn.
  • Steeds het belang van de goede werking van JV vooropstellen op eigen belangen. Toekennen van opdrachten/diensten niet uit eigen belang of van aanverwante personen, bedrijven of organisaties.
  • Gedraag je steeds respectvol en stel je open voor meningen van anderen.
  • Als bestuurslid, aangestelde vrijwilliger, freelancer of personeelslid ben je verantwoordelijk voor een specifiek deel van de werking binnen de federatie. Hanteer de nodige communicatie tussen alle actoren om de goede werking te kunnen garanderen.
  • Nieuwe enthousiastelingen krijgen een update waarbij ze op de hoogte gesteld worden alsook ingewerkt om helemaal mee te zijn met de gang van zaken van de organisatie.

 

5. Moed

 

  • Slecht nieuws durven vertellen ondanks dit niet fijn is om dit te melden.
  • Durven toegeven dat bepaalde zaken beter kunnen of bepaalde doelen niet behaald zijn geweest.
  • Nieuwe zaken uitproberen en vele mensen betrekken.

Actief inzetten voor verandering, ondanks tegenkanting van partijen.

  • Durf een stap opzij zetten als de drive niet meer voldoende is om deze functie te blijven uitvoeren.

 

6. Levenslang Leren

 

  • Steeds actief verbeteringen aanbrengen in het kader van ‘Goed Bestuur’.
  • Een sterke verbintenis aan te gaan t.o.v. de organisatie, state of the art kennis en ervaring te hebben wat betreft eigen expertisedomein en constructief denken rekening houdend met de context van de formele strategie/planning alsook de missie, visie en waarden van JV.
  • Regelmatige updates van ontwikkelingen zijn vereist om iedereen tijdig op de hoogte te stellen en hun inbreng in de aanpak van de ontwikkelingen te kunnen bepalen.

 

Judo Vlaanderen vzw
Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Burst
BE0421.410.758 RPR Gent – afdeling Dendermonde
info@judovlaanderen.be www.judovlaanderen.be